From the Desk of Dr. M. Vijayanunni IAS (1969), Former Chief Secretary of Kerala


 കെ.എം.മാണിയുടെ തമാശ വീണ്ടും
“അധികാരത്തിലിരിക്കുക എന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ്സിന്‌ പ്രധാനമല്ല.”-- കെ.എം.മാണി കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ്.

കെ.എം.മാണി ഇപ്പോൾ:“കേരളത്തിൽ ആര്‌ ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കേരളാകോൺഗ്രസ്സാണ്‌.അത് ഏത് മുന്നണിയായാലും കേരളാ കോൺഗ്രസ്സായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക.”

മാണിച്ചന്റെ ഓരോ തമാശകളേയ്!

 Will Electric car be the car of the future?
In the light of rising environmental pollution and the limited petroleum deposits available now, non-polluting and economical Electric cars are coming into focus. For instance 20 percent of the new cars coming out now in Norway are electric cars. It is claimed that an electric car can be run at a fuel cost of Rs 50 for 100 km while the corresponding cost of fuel for a petrol car will be Rs 500 for city drive, at the present high petrol price level. In india Mahindra Reva has been manufacturing electric cars in small numbers for the last two decades but its use has not picked up because of the high price and other discouraging factors. The price is Rs 7.6 lakh as against a corresponding petrol car which can be obtained at Rs 3 lakh. While delhi has exempted electric cars from both road tax and sales tax and also gives a 10% subsidy, kerala levies 10% road tax and 5% sales tax on electric cars and gives no subsidy. So the price remains high and unattractive. The absence of sufficient centres for charging the electric battery and the high cost of electricity are also disincentives at present.

I had occasion to see the electric cars in the US. The problems encountered there are similar. The Toyota electric car costs $30,000 while the more prevalent Tesla is priced much higher at $95,000 and more. Charging stations across the country are also not adequate. The 60 kWh battery on full charge was rated to deliver 230 miles (370 km), while an 85 kWh battery was rated at 320 miles (510 km), assuming a constant speed of 55 mph (89 km/h).

News has come in that Australian engineers have developed another model of electric car named by them as Sunswift Eve, which can run 500 km on a single charge, or even 800 km by using solar panels during daytime travel. This can assume a top speed of 130 km/h, whereas the previous best was only 73 km/h. Its price is yet to be finalized. However it is said to provide the solution to all the problems which have so far discouraged the widespread use of the electric car despite its environment-friendly and non-polluting nature.

 Imbecile statement
Three years ago the state irrigation minister had cut a sorry figure by announcing that the mullapperiyar dam will break immediately, and nothing like that happened,making his statement look imbecile and tailored for cheap publicity. It created needless panic within the state and brought ridicule from outside.

Now when the present occupant of the post of chief secretary appears on camera to say the same thing that the dam is unsafe,the effect is the same as above,or even worse, lacking as he does any credential to pronounce on such an engineering matter,when the high level technical committee and the supreme court have found it safe after detailed examination.

 വാക്കും അർഥവും (തുടർച്ച)
“മൂക്കാതെ പഴുത്താൽ നല്ല പഴമാവില്ല.” - ജോണി നെല്ലൂർ, മറ്റൊരു കേരള കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതാവ്.

അച്ഛന്റെ മരണത്തെതുടർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ചെറുപ്പക്കാരന്‌ ഇത് ബാധകമല്ലത്രെ.

 വാക്കും അർഥവും
“രാഷ്ട്രീയരംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്‌.കേരള കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിശീലനപരിപാടിയിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി പാർട്ടിയിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാൻ കഴിയൂ.” -- കെ.എം.മാണി

മകൻ മാണി എന്ന, പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന, ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ്‌ ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം ബാധകം.

 തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ വികടോച്ചാരണപരീക്ഷണങ്ങൾ
ഭംഗി എന്ന വാക്ക് എല്ലാ മലയാളികളും പറയുന്നതുപോലെ ഭങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിനുപകരം “ഭങ്കി” എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ അനൗൺസറോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മുതൽ എല്ലാ മലയാളികളെയുമാണ്‌ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്നാണ്‌.

രാമായണത്തിൽ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിലുള്ള താഴെ കൊടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കുക.

അങ്ങനെയുള്ള രാമൻ മമ നന്ദനൻ
മംഗലശീലനാം ശ്രീരാമനാണെ ഞാൻ

അംഗനാരത്നമേ ചെയ് വൻ തവ ഹിത-
മിങ്ങനെ ഖേദിപ്പിയായ്കമാം വല്ല്ഭേ!

ആദ്യത്തെ ഈരടിയിൽ “അങ്ങനെ” എന്ന വാക്കിന്‌ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസമായി “മംഗല” എന്ന വാക്കും രണ്ടാമത്തെ ഈരടിയിൽ “അംഗന” എന്ന വാക്കിന്‌ പ്രാസമായി “ഇങ്ങനെ” എന്ന വാക്കുമാണ്‌ പദസമ്രാട്ടായ തുഞ്ചൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം.ഇവ തമ്മിലാണ്‌ ഉച്ചാരണസാമ്യം എന്നത് കൊണ്ടാണത്.

മാത്രമല്ല, “ങ്ക” എന്ന് ദ്വിതീയാക്ഷരം ആദ്യവരിയിൽ വരുന്നിടത്തൊന്നും അടുത്തവരിയിൽ “ംഗ” എന്ന് ദ്വിതീയാക്ഷരമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇവ തമ്മിൽ ഉച്ചാരണസാമ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലൊ എഴുത്തച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്.

ഇതിന്‌ മറുപടിയായി പ്രാസത്തിന്‌ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ട അക്ഷരം മതിയെന്ന ആകാശവാണിയുടെ തൊടുന്യായത്തിന്ന്‌ ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. കാരണം ക-യും ഗ-യും ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതായിട്ട് പോലും “ംഗ” എന്ന അക്ഷരത്തിന്‌ പ്രാസമായി “ങ്ക” എന്ന അക്ഷരം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല,“ങ്ങ” എന്ന അക്ഷരമാണ്‌ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്‌ ഇവിടെ പ്രസക്തമായ കാര്യം. കാരണം ഉച്ചാരണസാമ്യം ആദ്യത്തേതിനോടല്ല, രണ്ടാമത്തേതിനോടാണ്‌ എന്നതു കൊണ്ട്തന്നെ.

മുമ്പ് നന്തികേട് എന്ന പന്തികേട്,ഇപ്പോൾ ഭങ്കി,ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉച്ചാരണാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌ തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിലെ ചില അനൗൺസർമാർ.

 Manorama's mischievous and motivated reporting
While reporting the appointment of Dr J.Latha as the vice-chancellor of the Cochin University of Science and Technology, manorama's mischievous and politically biased report in the very next sentence discredits it by unilaterally describing her as a "leftist sympathiser" without any evidence to that effect and despite her own strong denial of the charge as baseless.And manorama's political motivation and bias is displayed further by adding that this appointment of a "left fellow-traveller"( in their words) has led to a revolt in the congress party and to the resignation from the university syndicate by Hibi Eden congress MLA. And what is the reason for the resignaton - that the appointment did not go to his nominee whose political affiliation is obvious from the fact that he was the leader of the pro-congress university teachers organisation. So manorama sees nothing wrong in this obvious and proven political connection of that candidate for the v-c appointment.

The persistent practice of such biased, motivated and misleading reportage by manorama has evoked umpteen sites and pages like "we hate manorama, i hate manorama,"etc etc. on facebook, twitter, flickr, tumblr; pinterest, youtube,etc

Readers and paying subscribers have the right to expect unbiased reporting of news without being coloured by their views from a supposedly mainstream newspaper like manorama, unlike a party mouthpiece like veekshanam.

 Ridiculous news story
A totally ridiculous and preposterous news story was carried by TV channels to the effect that a ten-year-old boy suffering from terminal cancer "became police commissioner,hyderabad, for a day," with visuals of the poor bewildered boy dressed up in an ill-fitting khaki uniform and an outsize police peak cap, being led around in the police commissioner's office by a posse of uniformed police personnel led by the real police commissioner, and made to sit in the commissioner's chair,as if such hollow acts will actually make him the police commissioner of hyderabad for a day as absurdly claimed. To cap the ludicrous news item, the newsreader ponderously proclaims, "criminals, you better watch out, this commissioner means business", not realising its absurdity alongside the accompanying visual of the comically-outfitted little boy sporting a totally innocent and lost look! The apparent excuse put out for this farcical exercise was that "the boy wanted to be the police commissioner for a day"...What an unconvincing explanation for this police publicity gimmick! Wish they had done something more useful for the ailing boy!

 Wrong practices in governance
The present chief minister oommen chandi has the practice of breaking conventional norms and procedures for the sake of greater popularity without regard to the inconvenience and embarrassment it will cause others particularly other functionaries.There was the ritual of the mass receiving of petitions from the public from all over a district by herding together twentyfive thousand petitioners in a stadium at the district headquarters and expecting the officers to be around there from morning till midnight.This is now hopefully given up for good.On one occasion during his previous tenure as chief minister,when the state PSC chairman wanted to come and meet the CM for presenting his memorandum of requests,the CM needlessly decided to go to the PSC office and receive it.That by itself would have done no harm because he can always do that without compromising the dignity of his office since he as CM is assured of all due courtesies from the PSC office when he goes there.But it is not the same when he asks the entire dealing officialdom including the chief secretary,addl chief secretary,general administration secretary etc to be present at the PSC office for this meeting. He gives the time of the meeting as 10 am but comes late by two hours making all these government officers wait at the PSC office all this time while they could have attended to their work at their own offices,and indeed there was no need for all their presence for the chief minister to receive a memorandum from the PSC chairman.And all these two hours, the PSC chairman and members were left standing at the doorstep of the PSC office waiting for his delayed arrival. And then on his arrival,instead of taking up the hearing of the PSC chairman as scheduled, he agrees to a sudden request to meet the trade union leaders of the PSC first,as if that was the first priority, making the assembled and waiting participants wait still more.

 ഒരു സ്ഥിരം പിശക്
ഒരു തെക്കൻ പത്രത്തിലെ വാർത്തയിൽനിന്ന് :“പാട്രിക്ക് മൊദിയാനൊ രചിച്ച കൃതികളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചത് പത്താം വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞ റൂഡി എന്ന സഹോദരനായിരുന്നു”. ഈ വാർത്തയിൽ നിന്ന് തോന്നുക കൃതികൾ സമർപ്പിച്ചത് റൂഡി എന്ന സഹോദരനായിരുന്നു എന്നല്ലെ. “സഹോദരനായിരുന്നു” എന്ന് നിർദ്ദേശികാവിഭക്തിയിൽ തെറ്റായി എഴുതിയതുകൊണ്ടാണത്. ഉദ്ദേശികാ വിഭക്തിയിൽ സഹോദരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ശരിയായ പ്രത്യയമായ “ന്ന്” എന്ന് ചേർത്ത് “സഹോദരന്നായിരുന്നു” (സഹോദരന്ന്+ആയിരുന്നു) എന്ന് എഴുതിയാലേ ഉദ്ദേശിച്ച ശരിയായ അർത്ഥം ലഭിക്കുകയുള്ളു. തെക്കൻ മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു പിശകാണിത്.

 How to misreport a news item
Present-day politicians fail to turn up on time for meetings and keep everyone waiting. Chief minister Oommen Chandi (OC), for a change, was at the receiving end of such waiting, at the recent conference of district collectors and heads of departments, organised by the government secretariat at trivandrum. OC got the starting time of the conference as 10am at which time he arrived, while the letter from the organisers to the participants had given it as 10.30am and so they arrived only by that time. Only kerala kaumudi reported the news accurately and objectively on an inside page as a minor news item. Malayala manorama,on the other hand, pounced on the story and splashed it right on page one-top giving it multi-color box status with a pic to boot, after manipulating the news to artificially glorify their favourite OC (at the expense of both the truth and the officials) by saying that only the CM was punctual for the conference coming sharp at 10am and that the district collectors came only at 10.30, without mentioning the above real reason for the needlessly created confusion, and adding vaguely and mischievoulsy at the end that the officers gave the "explanation" (making it appear as a non-factual excuse) that 10.30 was the time officially intimated to them for the conference.Manorama could care nothing if the news story made up to boost their favourite OC needlessly discredited the officers not at fault. Had the chief minister and chief secretary been someone else not in their favourites list, manorama's approach to the news would have been just the opposite blaming them for the incident.

 Unnecessary clinical investigations and annual medical check-ups
Several screening tests and investigations prescribed by doctors in india have been shown to be unnecessary. This has prompted a few cardiologists in the AIIMS to start an initiative called the Society for Less Investigative Medicine (SLIM) which intends to take on the menace of excessive investigations starting with cardiology.SLIM is envisaged as an initiative to sensitise people about the kind of unnecessary investigations being pushed and will also draw up guidelines on when investigations or screening are required.It will prepare guidelines for investigations and procedures related to cardiology first and then will reach out to doctors from other disciplines to draw up similar guidelines for their own fields so that there is a readily available check list on what circumstances warrant the different kinds of diagnostic tests and procedures. Dr Balram Bhargava of the cardiology department in AIIMS,one of the people behind this initiative,said that over-investigation is rampant in india since there are strong financial incentives for recommending unnecessary investigations.

In the UK such dubious practices could invite strong action from the General Medical Council,which was an effective deterrent.Even in the US,where there is extensive privatization,there are audits and guidelines regarding investigations and the health information technology used in advanced countries makes it possible to see if a particular investigation was necessary.India also needs similar checks to stop this practice.

Several studies across the world have conclusively established that generalised annual check-ups are unnecessary and add enormously to healthcare costs without any benefits to offset them.In a recent article in the British Medical Journal(BMJ),titled 'General health check-ups don't work',Professor Peter C.Gotzhe,medical researcher and director of the Nordic Cochrane Centre,along with two doctors,wrote that systematic trials in Europe and the US have found that general health check-ups had no effect on total mortality or on mortality due to cardiovascular disease or cancer.

Rather than preventive check-ups every year,it would be more useful to track risk factors,says Dr Bhargava.He pointed out that the government too was wasting a lot of money by offering annual health check-up to its Group A officers above 40 years of age under the Central Government Health Scheme(CGHS).

 On sarkar malayalam
My undergiven post on sarkar malayalam has been published in Kerala Kaumudi daily.

 സർക്കാറിന്റെ മലയാളമർദ്ദനം
കേരളസർക്കാറിന്റെ clean kerala,healthy kerala എന്നീ പരിപാടികളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പേരായി ശുചിത്വകേരളം ,ആരോഗ്യകേരളം എന്നീ വ്യാകരണത്തെറ്റുകൾ(cleanliness kerala, health kerala എന്നര്‍ ത്ഥം വരുന്നു) ഇപ്പോൾ കേരളസർക്കാറും പത്രങ്ങളും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. clean kerala,healthy kerala- ഇതിലെ clean,healthy എന്നിവ വിശേഷണപദങ്ങളായതിനാല്‍ ശുചിത്വം,ആരോഗ്യം എന്നീ നാമരൂപങ്ങളല്ല, ശുചിത്വമുള്ള,ആരോഗ്യമുള്ള എന്നീ വിശേഷണരൂപങ്ങളാണ്‌ കേരളത്തിന്റെ മുമ്പെ വരേണ്ടത്. സ്വച്ഛകേരളം ശരി;കാരണം സ്വച്ഛം എന്നത് വിശേഷണമാണ്‌.

 Right to internet connectivity
Another basic human right? Mark Zuckerberg, founder and chief of facebook, now on a visit to India,(the visionary that he is and eyeing the vast untapped potential market that is the billion-plus population of this land) has called for a new basic right to all humans, "the right to internet connectivity" which will be a new addition to the list of basic rights already laid down in the constitution of this country, and expanded by the supreme court from time to time with more rights like right to dignity in death,right to privacy,right to housing et al. It is not inconceivable that given the liberal clime now prevailing, the right to internet connectivity may ere long be formally added to the list of basic rights.The way the people of india, urban or rural, rich or poor, high society or hoi polloi, conservative or progressive, white collar or blue collar, men or women, young or old, have taken to mobile phone connectivity and made it an essential part of their daily life, it will not be long before internet connectivity follows suit.

 Top-heavy bureaucracies
Bureaucracy, particularly at the higher levels, is known to have the unfailing habit of proliferating, making it top-heavy .There was only one IG of police to head the entire state police for the whole of kerala state at the time of its formation. There are now15 posts of IG in the state. You will find IGs not only at trivandrum but at ernakulam,trissur and even at kannur. At trivandrum itself there is one IG for trivandrum city as city commissioner and another IG for trivandrum range. And and as one goes north, at ernakulam there is one IG for ernakulam range and another IG as city commissioner for Cochi, and then there is another IG at trichur and yet another IG at kannur for the respective ranges. There are IGs for crimes,crime records,security,internal security,intelligence,vigilance,human rights,civil rights, training,armed police battalions,coastal police,traffic, etc. IG is now a third-level post in the police department with the creation of two higher level posts of Additional DGP of which there are now 15,and DGP of which there are 4 posts which include prisons,fire service,reforms report etc apart from police itself. There is demand for still more posts of DGP and ADGP.

Similar is the situation in regard to the forest service,which used to have only one post of chief conservator as the head of the entire forest department. Now there are 22 posts of chief conservator alone and this post has now become the third-level post in the department with the creation of two higher level posts of Additional Principal chief conservator and Principal chief conservator above it, for providing higher promotion prospects to the IFS officers.

Political parties also exhibit the same tendency as the bureaucracy to get new posts, while their modus operandi is slightly different. Existing political parties split and form new parties or revolting leaders of existing political parties quit and form new parties of their own, at the national and regional levels, with similar names and ideologies,but creating new sets of posts of office-bearers for each new party thus providing openings for more and more current as well as upcoming leaders to function as presidents,chairmen,working presidents,vice presidents,general secretaries,secretaries,treasurers,joint secretaries et al,whereas one monolithic party can have only one set of office-bearers. Like the congress party which has sprouted umpteen new clones like jagjivan ram's congress for democracy,congress (U),congress (I),congress(S),NCP, karunakaran's and muralidharan's DIC,kerala congress(A to Z),Trinamool congress,YSR congress,Indian Union Muslim League and the Indian National League,Shiv sena and the MNS,BJP and its offshoots though ephemeral like kalyan singh's,yediyoorappa's, morarji desai's original janata party which has become umpteen janata parties,janata dals and janata morchas,Dravida kazhagam,DMK,AIADMK,MDMK, communist parties, marxist,marxist-leninist,maoist,communist marxist etc etc thus providing more and more posts and promotions for leaders.

The latest sector to adopt the bureaucratic principle of proliferation is the corporate sector.Instead of the usual one managing director for a company we have heard of there being five managing directors for LIC,SBI etc, but this one takes the cake. A multi-national bank in india with a total employee strength of 2210, has 65 managing directors,325 directors and 365 vice presidents!!

 Heard over All India Radio
Strange announcement heard over AIR trivandrum station-"Kiss competition held on Gandhi jayanti." Do not be aghast and not to be taken amiss...It is only the announcer's way of pronouncing "quiz competition". Has nothing to do with the other competition held in Thailand's Pattaya etc as reported by the media.

 “ഭങ്കി”
തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ അനൗൺസർ “ഭംഗി”എന്ന (ഭങ്ങി എന്ന് എല്ലാ മലയാളികളും ഉച്ചരിക്കുന്ന) ഭംഗിയുള്ള മലയാളം വാക്കിനെ “ഭങ്കി” എന്ന് ഭയങ്കരമായി ഉച്ചരിച്ച് കേൾ ക്കുന്നു. ഇതിന്ന് എന്ത് ന്യായീകരണം കൊണ്ട് വന്നാലും ഈ വികലോച്ചാരണം അരോചകവും അസ്വീകാര്യവും തന്നെ. ഹിന്ദിയിൽ തോട്ടി എന്നർത്ഥമുള്ള ഭംഗി എന്ന വാക്കിനെ ഹിന്ദിക്കാർ മാത്രമേ ഭങ്കി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകത്ത് ഒരു മലയാളിയും ഉപയോഗിക്കാത്ത നന്തി(നന്ദി),ഭങ്കി(ഭംഗി) തുടങ്ങിയ ഇത്തരം വികലമായ ഉച്ചാരണങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ ചില ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ.

 Linguistic faux pas averted!
Smart Modi - Linguistic faux pas averted!

News: When President Obama greeted visiting Prime Minister Modi in his mother tongue gujarati with "kem chho"(what news)"Mr Prime Minister", Modi responded with "Thank you, Mr President" in his mother tongue english.

As a linguaphile i was delighted to note the most appropriate and seasoned way Modi responded in the above opening salvo between the two leaders on the world stage. After long observation of such exchanges i have found that that is the best way and i would have responded in the same manner.

If a visiting englishman were to ask us "entha visesham" in his only smattering of malayalam picked up just then,and we were to respond by reeling out all our viseshams in malayalam (that being the natural, instinctive and unthinking reaction of any ordinary human),that would have brought the conversation to an abrupt and embarrassing end with the englishman unable to comprehend what we are saying and himself at a loss for words in malayalam to answer back ! Similarly if we were to show off our rudiment of hindi by greeting mulayam singh yadav "kaise ho" and he were to respond with a volley of his pure hindustani,we will have to flee!

 "monkey bath" - Trivandrum All India Radio special!
The announcers of the trivandrum station of All India Radio have been repeating ad nauseum that on 3rd october they will be broadcasting Prime Minister Narendra Modi's radio interaction with the people of india called മങ്കിബാത്ത് "monkey bath"(do not be mystified,that is only the malayali announcers' way of pronouncing the hindi term "man ki bath"- मन की बात)!

 Lessons of history
Two news items that appeared recently, unrelated to each other but having a common thread, caught my attention by virtue of how they highlight the majestic multiplicity of states based on the magnificent plurality of the peoples inhabiting the indian sub-continent which is as good as a continent on its own, and the continent of europe,and their great similarity in this regard. Both news related to records set in mid-september 2014 by traversing the maximum number of states and territories in the shortest time.

An indian team set a new record for the shortest time of 57 hours for driving through 13 states of india starting from leh in ladakh to kanyakumari (3998 km) covering kashmir, himachal, punjab, chandigarh, haryana, delhi, uttar pradesh, madhya pradesh, maharashtra, telangana, andhra, karnataka and tamil nadu.

Another team in europe around the same time drove through 19 countries in 24 hours touching greece, bulgaria, macedonia, kosovo, serbia, croatia, bosnia, slovenia, austria, hungary, slovakia, czech republic, germany, the netherlands, belgium, luxembourg, france, switzerland and liechenstein. The fact that this team could touch 19 countries in 24 hours which is less than half the time of 57 hours taken in india to touch 13 states is not only due to the better road conditions in europe but also due to the fact that many indian states are larger and more unwieldy than many countries in europe and the world.

A historical aside is that in the europe trip there would have been only 13 countries covered in the same journey two decades ago when germany was an artificially-partitioned pair of east and west later united into one, and there existed the forcibly created unions of yugoslavia and czechoslovakia which, like the soviet union of disparate states, disintegrated subsequently to become separate countries. In india too initially there were only 14 states which grew more than double to the present 30. The number of districts in india which was about 300 has steadily grown to about 600 now,and in kerala it has risen from 5 to 14.More states will have to be formed in future reaching even three figures to accommodate the enormous diversity of the peoples of this vast land and their aspirations.
It is a lesson of history that forced amalgamations of diverse peoples and artificial unions of dissimilar states,existing in a constant state of disequilibrium, will disintegrate sooner or later with the component states becoming independent and attaining a state of natural equilibrium. This inevitable has happened in europe and will happen anywhere including the indian sub-continent if the plural cultures and lingos are to be given equal space.

 പ്രാദേശിക പദസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കണം
കണക്കിലെ addition,subtraction,multiplication,division എന്നീ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾക്ക് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂട്ടൽ,കിഴിക്കൽ,പെരുക്കൽ,ഹരിക്കൽ എന്നാണല്ലൊ പറയുക.ഈ രൂപങ്ങളാണ് നാം ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും അവിടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സുപരിചിതവും.എന്നാൽ തെക്ക് ഇത് യഥാക്രമം അധികം,കുറയ്ക്കൽ,ഗുണിക്കൽ,ഭാഗിക്കൽ, എന്നായത് കൊണ്ട് ഈ അപരിചിതരൂപങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കുള്ള പല പത്രങ്ങളിലും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും അടിച്ച് വരുന്നതായി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട്തന്നെ വടക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവിടത്തെ മേല്പറഞ്ഞ തനത് മലയാളപദങ്ങൾ അന്യമായിത്തീരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം.

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിശിഷ്യ സ്കൂളുകളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് "മാനകമലയാളം" എന്ന പേരിൽ തെക്കൻ മലയാളം മദ്ധ്യകേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും അടിച്ചേല്പിക്കാനും, അവിടങ്ങളിലെ തനത് പദസമ്പത്തും ഭാഷാശൈലിയും ഇല്ലാതാക്കാനും, പുതിയ തലമുറക്ക് ഇവ അന്യമാക്കാനും ഉള്ള ഭാഷാ അധിനിവേശശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ തനത് പദാവലിയും ഭാഷാശൈലിയും പൂർണമായി സംരക്ഷിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മലയാളഭാഷയായിരിക്കണം അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇവിടത്തെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന "മാതൃഭാഷയിലുള്ള" പ്രൈമറിവിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ്. മാതൃഭാഷ എന്നാൽ കുട്ടി തന്റെ നാട്ടില്‍ , സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കുന്ന മലയാളഭാഷയാണല്ലൊ;അല്ലാതെ മറ്റെവിടത്തെയോ മലയാളമല്ലല്ലൊ.

 കേരളസർക്കാറിന്റെ ഭാഗ്യക്കുറി സംസ്കാരം
ഓണക്കാലം മലായാളികൾക്ക്‌ ഉൽസവക്കാലമായത്‌ ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയുള്ളതു കൊണ്ടാണെന്ന് കേരളസർക്കാറിന്റെ പരസ്യവാചകം!

ഇത്‌ ഒരു പുണ്യഭൂമിയാണെന്നും ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നും,എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ കാരുണ്യാ ഭാഗ്യക്കുറി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നും കേരളസർക്കാറിന്റെ പരസ്യവാചകം !

ഇതിനു മുമ്പ് പൂന്താനമാണ്‌ ഈ ഭൂവിനെ പുണ്യഭൂമിയായി പുകഴ്ത്തി പാടിയത് ...
കലികാലത്തെ, ഭാരതഖണ്ഡത്തെ,കലിതാദരം കൈവണങ്ങീടുന്നു/...എന്ത്കൊണ്ടെന്നാൽ....
കർമങ്ങൾക്ക് വിളഭൂമിയാകിയ ജന്മദേശമിബ്ഭൂമിയറിഞ്ഞാലും,കർമനാശം വരുത്തേണമെങ്കിലും ചെമ്മേ മറ്റെങ്ങും സാധിയാ നിർണയം/!!

 “നന്തി” എന്ന ഉച്ചാരണ വൈരൂപ്യത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യാം
തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ ചിലർ “നന്ദി”(നന്നി) എന്ന മലയാളികള്‍ ക്ക് ചിരപരിചിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളം വാക്കിനെ “നന്തി” എന്ന് തെറ്റായി ഉച്ചരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും അത് തന്നെ നിർബന്ധബുദ്ധിയോടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു.
“കുന്ദംകുളം” എന്ന് എഴുതിപ്പോന്നിരുന്ന “കുന്നംകുളം” എന്ന തൃശ്ശൂരിലെ സ്ഥലപ്പേരും ഇതേപോലെ ഇവർ “കുന്തംകുളം” എന്ന് വിരൂപമായി ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കാനായി തദ്ദേശവാസികൾ കുന്നംകുളം എന്ന് തന്നെ എഴുതിത്തുടങ്ങിയതുപോലെ നന്ദി എന്ന വാക്കും ഇനി “നന്നി” എന്ന് എഴുതിത്തുടങ്ങണം.അങ്ങിനെ തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ ചിലരുടെ “നന്തി” എന്ന ഈ ഉച്ചാരണ വൈരൂപ്യത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യാം.

 തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ ഉച്ചാരണവൈകൃതം
നന്ദി,നന്ദികേട് എന്നീ വാക്കുകള്‍ ക്ക് "നന്തി","നന്തികേട്" എന്ന ഉച്ചാരണപരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ ചില ജീവനക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെത്തന്നെയാണ്‌ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്നാണ്‌.

രാമായണത്തില്‍ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട താഴെ കൊടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കുക:

എന്നതു കേട്ടു ചിരിച്ചു വൈദേഹിയും
മന്ദം വിളിച്ചു ഹനുമാന്‌ നൽ കിനാൾ

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വശനാം പുരുഷനു
വന്നീടുമാപത്ത് നിർണയമോർത്തുകാൺ

നിന്ദ്യമായുള്ളത് ചെയ്താലൊടുക്കത്തു
നന്നായ് വരികിലതും പിഴയല്ലല്ലൊ.

പദസമ്രാട്ടായ തുഞ്ചൻ ദ്വിതീയാക്ഷരമായി “ന്ദ” എന്ന അക്ഷരം വരുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രാസത്തിന്‌ , ഉച്ചാരണസാമ്യമുള്ള “ന്ന” എന്ന അക്ഷരമുള്ള പദമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉച്ചാരണസാമ്യമില്ലാത്ത “ന്ത” അല്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്ദി,നന്ദികേട് (നന്നി,നന്നികേട്) എന്നീ വാക്കുകൾ ഭാഷാപിതാവിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നു വരെ നാലു നൂറ്റാണ്ടായി മലയാളികളെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വിപരീതമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന "നന്തി","നന്തികേട്" എന്ന ഉച്ചാരണവൈകൃതം അത്യന്തം അരോചകവും അസ്വീകാര്യവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക!

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37